Todoxin

Prodavnica

Reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju privrednom društvu TODOX ZDRAVA HRANA DOO, u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), a radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54 i 81. Zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

– usmeno gde je roba kupljena ili u objektu na adresi Kneza Danila br.8 Beograd-Palilula;

– pisanim putem, poštom na adresi: Kneza Danila br.8, Beograd-Palilula;

– pozivom na telefon: 011/3341622, 011/3341644, 069/2322618;

– elektronskim putem slanjem e-maila na adresu: reklamacije@todoxin.com.

 

Mesto za prijem reklamacije potrošača je na adresi Kneza Danila br.8, Beograd-Palilula ili mesto gde je roba kupljena.

Prilikom dostave proizvoda na reklamaciju potrebno je da kupac dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopiju računa, slip i sl.).

Lice ovlašćeno za prijem reklamacija:

– radnik koji u momentu reklamacije radi na kasi kada se reklamacija upućuje na mestu prodaje;

– radnik koji zaprimi poštu kada se reklamacija upućuje putem poštanskih/elektronskih usluga.

 

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.